Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

24-02-2011: Απόρριψη Αίτησης Χρηµατοδότησης του έργου «Ανέγερση 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου"

Print this post
Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης αποφάσισε στις 22-02-2011 την   απόρριψη   της   αίτησης   χρηµατοδότησης   της   πράξης   «Ανέγερση   23ου Νηπιαγωγείου  Ηρακλείου στις οδούς Λασαίας και Αυλώνος (Θέρισσος)», µε κωδικό ΟΠΣ «323002» και Δηµόσια Δαπάνη: 870.000,00 ευρώ, διότι :

1.   Δεν εκπληρώνεται το κριτήριο Α3:«Πληρότητα περιγραφής της πρότασης» του Φύλλου Αξιολόγησης πράξης (κατηγορία κριτηρίων Α:« Πληρότητα και Σαφήνεια της Πράξης»),  λόγω  της  έλλειψης  της  Μελέτης  Ενεργειακής  Απόδοσης  (ΜΕΑ)  και  κατά συνέπεια της επικείµενης αναγκαίας επικαιροποίησης του συνόλου των µελετών ώστε οι  τελευταίες  να  προσαρµοστούν  στις  προδιαγραφές  του  κανονισµού  ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για να µπορέσουν να δηµοπρατηθούν.

2.   Δεν  εκπληρώνεται  το  κριτήριο  Α4:«Ρεαλιστικότητα  του  προϋπολογισµού  της πράξης  σε  σχέση  µε  το  φυσικό αντικείµενο» του Φύλλου Αξιολόγησης πράξης (κατηγορία  κριτηρίων  Α:«  Πληρότητα  και  Σαφήνεια  της  Πράξης»),  διότι  ο  Π/Υ  της προτεινόµενης  πράξης  δεν  έχει  υπολογιστεί  λαµβάνοντας  υπόψη  τις  ενδεχόµενες τροποποιήσεις  των  µελετών  που  θα  προκύψουν  ως  αποτέλεσµα  της  προσαρµογής τους στον ΚΕΝΑΚ µε βάση τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης. 

Τέλος  σας  γνωρίζουµε  ότι  ο  Δήµος  Ηρακλείου  ως  αρµόδιος  πλέον  φορέας  για  την κατασκευή σχολικών κτιρίων σύµφωνα µε το Ν.3852/2010  περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),    δύναται  να  υποβάλλει  εκ  νέου  πρόταση  χρηµατοδότησης  του  έργου  του θέµατος, µετά την επικείµενη τροποποίηση της Πρόσκλησης µε Α.Π. 611/23-2-2010,  προσκοµίζοντας   τα   στοιχεία   που   πιστοποιούν   την   πληρότητα   και   ωριµότητα   της προτεινόµενης πράξης.