Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

22-02-2011: Κατασκευή Α/Κ Σύνδεσης Παραγλαύκιων Αρτηριών με το Νέο Λιμάνι Πατρών και Κατασκευή Τεχνικού Εκβολής Χειμάρρου Διακονιάρη

Print this post
Σήμερα 22 Φεβρουαρίου πρόκειται να δημοπρατηθεί το έργο το έργο "Κατασκευή Α/Κ Σύνδεσης Παραγλαύκιων Αρτηριών με το Νέο Λιμάνι Πατρών και Κατασκευή Τεχνικού Εκβολής Χειμάρρου Διακονιάρη" που είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα για την Πάτρα και το λιμάνι καθώς με τον κόμβο αυτό ενώνεται ο υπό κατασκευή άξονας των Παραγλαύκιων Αρτηριών με το λιμάνι. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 39.024.000 ευρώ και η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (2 χρόνια) από την υπογραφή της σύμβασης.

 Το τεχνικό αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης του έργου είναι το παρακάτω. 

Συνοπτικά:
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί :

Α. η κατασκευή του Ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης των Παραγλαύκιων αρτηριών με το νέο λιμάνι Πατρών, η κατασκευή   Παράπλευρων   και   Καθέτων   οδών   και   Ισόπεδων   Κόμβων   που   διαμορφώνονται,   η   Σήμανση, Ασφάλιση   και   Ηλεκτροφωτισμός   υπεραστικής  οδού  και  κόμβων  και   η  κατασκευή   επαρκούς   αποχετευτικού δικτύου αγωγών – οχετών αποστράγγισης όμβριων τόσο στις Παραγλάυκιες Αρτηρίες όσο και στο παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο. Η συνδετήρια αρτηρία με την Ε.Π.Π δηλαδή οι Παραγλαύκιες Αρτηρίες θα έχει συνθήκες κίνησης ανάλογες με την Ε.Π.Π δηλαδή ανεμπόδιστη κίνηση. Ο Α.Κ Παραγλαύκιων Αρτηριών με την Παραλιακή Λεωφόρο η οποία υνδέει την Πάτρα με τον Πύργο και οδηγεί στο κέντρο της πόλης πρέπει να εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι Παραγλαύκιες αρτηρίες που αποτελούν και τον κύριο άξονα του Α.Κ έχουν ως κύριο σκοπό τους την σύνδεση της Ε.Π.Π με το νέο λιμάνι και βρίσκονται στο επίπεδο +1 στο επίπεδο 0  βρίσκεται   η   παραλιακή   λεωφόρος   Πάτρα   –   Πύργος   που   αποτελεί   τον   άλλο   κύριο   άξονα   του   Α.Κ..   Η διασταύρωση   με   τις   Σ.Γ.   (υφιστάμενη   και   μελλοντική)   θα   είναι   ανισόπεδη   ανεξάρτητα   με   τον   ορίζοντα υλοποίησης της νέας Σ.Γ. 

Τα υπόψη τεχνικά έργα που κατασκευάζονται είναι τα κάτωθι:

1. Παραγλαύκιες αρτηρίες: (Δεξιά Τ1-Τ5 και Αριστερή Τ6-Τ10)
Η   σύνδεση   των   Παραγλαύκιων   Αρτηριών   με   το   Λιμάνι   πραγματοποιείται   με   επέκταση   των   υφιστάμενων αρτηριών   οι   οποίες   ανυψώνονται   για   να   γεφυρώσουν   ανισόπεδα   την   υφιστάμενη   σιδηροδρομική   Γραμμή Πάτρας – Πύργου, στη συνέχεια κινούνται δεξιόστροφα αρχίζοντας να συγκλίνουν και καταλήγουν να κινούνται παράλληλα άνωθεν της οδού Ακτής Δυμαίων και της μελλοντικής διπλής σιδηροδρομικής γραμμής. Η ερυθρά μειώνεται σταδιακά μέχρι το ύψος του φυσικού εδάφους οπότε και συνδέεται με το οδικό δίκτυο του λιμανιού.

2. Κλάδοι ανισόπεδου κόμβου
Ο Κλάδος Γ (Τ17)εξυπηρετεί την κίνηση από το Νέο Λιμάνι προς Πύργο ή Πάτρα. Ο Κλάδος Δ (Τ15-Τ16) εξυπηρετεί την κίνηση από Πάτρα ή Πύργο προς την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών. Οι υπόλοιπες κινήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω του ισόπεδου κόμβου «Πειραϊκής – Πατραϊκής» Ο Ανισόπεδος Κόμβος που δημιουργείται για την σύνδεση των Παραγλαύκιων Αρτηριών με το λιμάνι και την
παραλιακή λεωφόρο της Ακτής Δυμαίων είναι τύπου σταυρού και μορφής μισού τριφυλλιού.

3. Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού ακτής Δυμαίων – τοίχοι αντιστήριξης
Πέραν   της   Μελέτης   του   Ανισόπεδου   Κόμβου   μελετήθηκε   και   η   επέκταση   του   υφιστάμενου   τεχνικού   που γεφυρώνει   τον   ποταμό   Γλαύκο   στην   παραλιακή   λεωφόρο   και   τοίχοι   αντιστήριξης   προκειμένω   να προστατευθούν είτε τα όρια της κοίτης του ποταμού είτε οι παρακείμενες ιδιοκτησίες. Στο  αντικείμενο  του  προς  κατασκευήν  έργου  περιλαμβάνεται   η  εκτέλεση  των   κάθε  είδους  χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης
των οδικών έργων, αποχέτευσης – αποστράγγισης των οδικών έργων, παραλλαγών δικτύων ΟΚΩ, κ.λ.π.

Β. η Κατασκευή Τεχνικού Εκβολής Χειμάρρου Διακονιάρη από Χ.Θ. 0-001,50 έως Χ.Θ. 0-050,00.
Η κατασκευή του τεχνικού θα αποτελείται από :
- ένα κλειστο τμήμα από την Χ.Θ. 0-001,50 έως την Χ.Θ. 0-031,50 κατασκευασμένο από δύο ακρόβαθρα (Α1 & Α2) μορφωμένα από μια πασσαλοστοιχία έκαστο 29 πασσάλων διαμέτρου Φ100 και μήκος 23,00μ. σε επαφή
μεταξύ τους και ενός μεσόβαθρου τοιχοειδούς μορφής ύψους 2,50μ., ορθογωνικής διατομή πάχους 0,50μ. και θεμελίωσης μέσω πασσαλοστοιχίας 15 πασσάλων Φ100 ανά 2,00μ. και μήκους 28,90μ. έκαστος. Ο φορέας κάλυψης του κλείστου τμήματος θα είναι σύνεχής δύο ανοιγμάτων (2 Χ 11,75 μ.) με μονολιθική σύνδεση τόσο στη θέση των ακρόβαθρων όσο και στη θέση του μεσόβαθρου.
- δύο δίδυμους κλειστους αγωγούς, εκατέρωθεν του κλειστού τμήματος, διαστάσεων 2Χ3,00Χ2,00 μ. έκαστος οι οποίοι θα αρχίζούν από τη Χ.Θ. 0-001,50 έως την Χ.Θ. 0-031,50. Ο ένας θα προορίζεται για την μελλοντική σύνδεση του έργου της εκβολής με τον αγωγό Σ23 του ΟΣΕ και άλλος για την μελλοντική σύνδεση του έργου της εκβολής με τον αγωγό της οδού Παπαναστασίου.
-   ένα   ανοιχτό   τμήμα   από   την   Χ.Θ.   0-031,50   έως   το   πέρας   του   έργου   στην   Χ.Θ.   0-050,00   το   οποίο   θα  περιλαμβάνει την ράμπα καθόδου μηχανημάτων καθαρισμού, το φρεάτιο εκκένωσης (άντλησης) θαλασσινού νερού, την διαμόρφωση των συμβολών των συλλεκτήριων αγωγών Σ23, (μελλοντικού αγωγού του ΟΣΕ) και αυτόν της οδού Παπαναστασίου και στο πέρας του έργου της έκβολής στη Χ.Θ. 0-050,00, μια υποθαλάσσια  μετωπική πασσαλοστοιχία καθώς και δύο πλευρικές για τον εγκιβωτισμό και σταθεροποίηση του υπεδάφους.
- Πλάκες πυθμένα πάχους 1μ. τουλάχιστον, οι οποίες θα καλύπτουν όλη την επιφάνεια του τεχνικού (από την Χ.Θ. 0-001,50 έως την Χ.Θ. 0-050,00). Το τεχνικό εκβολής του χειμάρρου Διακονιάρη θα εξυπηρετεί την διέλευση των οχημάτων του Νέου Λιμένα Πατρών μεταξύ του βόρειου και νότιου τμήματος του λιμένα καθώς και την μελλοντική διέλευση της γραμμής του ΟΣΕ.
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η σύνταξη Μελετών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ΕΣΥ.

 
Ακόμη συμφωνα με το dete.gr, καλούνται από τον Δήμο Πατρέων οι φερόμενοι ως ιδιόκτητες των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με σκοπό την κατασκευή του παραπάνω έργου, να παρευρίσκονται επί τόπου των ακινήτων τους την 2 Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ. προκειμένου να γίνει έλεγχος των επικείμενων κατασκευών, φυτών, δέντρων, καθώς και των εκτάσεων των ακινήτων σε σχέση με τα αναφερόμενα στον κτηματολογικό πίνακα της υπόψη απαλλοτρίωσης και τα οποία πρόκειται να επιταχθούν για χρονικό διάστημα ενός έτους δυνάμει της υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ12/40599/30.11.2010 Απόφασης του Υφυπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας των (φωτοτυπία συμβολαίου) ή άλλα αποδεικτικά κυριότητας.